Etikai Kódex

Ren-Trade Bt etikus üzleti magatartási kódexe

 

Üzleti viselkedési normák

  1. A munkavállalókkal kapcsolatos magatartás szabályai

Társaságunk vállalja, hogy munkatársait a törvényes foglalkoztatás keretei között alkalmazza, a tényleges munkába állás napjától kezdve. Ez magában foglalja a bejelentett alkalmazást, a méltányos javadalmazást, a törvényes munkaidő és túlmunka szabályainak betartását és a törvényes szabadság biztosítását.

Társaságunk egészséges, biztonságos, és lehetőség szerint barátságos és környezetbarát munkahelyet biztosít. A munkafeltételek kialakításában maximálisan törekszik a munkavállalók egészségének megőrzésére és munkabiztonságára, az előírások szerinti munkavédelmi eszközöket, munkaruhát és védőitalt biztosítja. A munkaegészségügyi és munkabiztonsági szabályokat minden körülmények között betartjuk.

Társaságunkban tisztelettel és megbecsüléssel vagyunk a munkatársak iránt.

Különös gondot fordítunk a diszkrimináció tilalmára, azaz az életkor, nem, családi állapot, nemzeti és nemzetiségi hovatartozás, vallás, politikai meggyőződés, nemi orientáció vagy egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre.

A munkatársak szakmai fejlődését biztosítjuk.

  1. A tulajdonosok érdekében érvényesítendő követelmények

Társaságunk felelősséggel tartozik a tulajdonosok felé, ami magában foglalja, hogy a jó üzletember gondosságával járunk el a tevékenységünk során és pénzügyeinkkel kapcsolatban, továbbá rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el a tulajdonosokat a tevékenységünkről, pénzügyi helyzetünkről és teljesítményünkről.

  1. A gazdasági környezettel kapcsolatos magatartási szabályok

Társaságunk elkötelezi magát a tisztességes verseny elvének betartására, különös tekintettel a hírnévrontás tilalmára és a tisztességtelen munkaerő-csábítás tilalmára.

A partnerekkel tisztességes együttműködésre törekszünk, ügyelünk az üzleti titkok megtartására.

A beszállítókkal való együttműködés során kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat létrehozására törekszünk és betartjuk az etikai szabályokat: vesztegetési ajánlatok kizárása, a versenyeztetés tisztaságának biztosítása révén. Külön figyelmet fordítunk az időbeni fizetésre.

A fogyasztói/vásárlói érdekek szem előtt tartásával működünk, ami magában foglalja a vevői igények megismerését, a legjobb tudás szerinti korrekt kiszolgálást, a jogszabályoknak megfelelő vevőszolgálatot, garanciát és szavatosságot.

A fogyasztók/vásárlók megtévesztését kerüljük.

  1. Az állammal és hatóságokkal kapcsolatos magatartási szabályok

Társaságunk törekszik az adók, járulékok és egyéb közterhek pontos fizetésére.

Figyelmet fordítunk a tevékenységünkhöz szükséges engedélyek, illetve bejelentések folyamatos meglétére.

A jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatást nyújtunk az állami és önkormányzati hatóságoknak és szerveknek.

  1. Elkötelezettség a társadalom és a környezet iránt

Cégünk elkötelezett működésünk környezetterhelő hatásainak minimalizálása iránt azáltal, hogy takarékosan üzemel és a jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodásról gondoskodik.

Tevékenységünk során a fenntarthatóságot és a környezeti szempontokat maximálisan figyelembe vesszük.

Lehetőségeinkhez mérten kivesszük részünket a társadalmi felelősségvállalásból (adományozás, mecenatúra, szponzoráció).

  1. Adatvédelmi szabályok

Társaságunk tiszteletben tartja a munkavállalók magánéletét és méltóságát. A munkavállalók személyes adatait olyan mértékben és ideig kérjük és őrizzük meg, amilyen mértékben és ideig arra a Társaság működése, illetve az alkalmazandó jog érdekében szükség van.

Társaságunk maradéktalanul betartja a személyes adatok megismerésére, kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

Társaságunk működésével összefüggő információk, így különösen pénzügyi adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra és az ügyfeleinkre vonatkozó adatok vagy más típusú információk védelmével kapcsolatosan biztosítjuk, hogy ilyen adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására.

  1. Szellemi alkotások tiszteletben tartása

Társaságunk működése során csak olyan szellemi alkotásokat használ fel és csak olyan technológiát alkalmaz, amelyek felhasználására jogosultsággal rendelkezik.

Társaságunk jogtiszta szoftvereket alkalmaz és rendelkezik informatikai szabályzattal, amelyet minden munkavállalóval megismertet és betartat, valamint rendszeresen felülvizsgál.